PDA

View Full Version : درختان تصميم گيري طبقه بندي و رگرسيوني


 1. یادگیری درخت تصمیم گیری c4.5
 2. تفسیر درخت بزرگ
 3. درخت تصمیم c5
 4. رگرسیون چیست؟
 5. iris
 6. پلاک خودرو
 7. درخواست اموزش کامل الگوریتم c5
 8. dataset
 9. آیا تمام ویژگی ها باید در درخت تصمیم دارای توزیع نرمال باشند؟
 10. درخواست کتاب
 11. عملکرد کدام درخت در دسته بندی متن بهتر است؟
 12. درخت رگرسیون با متغیرهای زیاد
 13. درخواست الگوریتم جستجوی عرضی و جستجوی عرضی تصادفی
 14. درخت c&r و CHAID
 15. پیاده سازی درخت تصمیم
 16. مسائلی که درخت تصمیم در آنها با مشکل مواجه است؟
 17. مهم : درخت تصمیم گیری فازی
 18. کسی در مورد الگوریتم kd tree چیزی میدونه؟
 19. رسم درخت تصمیم در net.
 20. یادگیری درخت های تصمیم
 21. کتابخانه برای درخت تصمیم
 22. رگرسیون درختی-regresion tree