PDA

View Full Version : فروکاهي داده ها يا(Data Reduction)


 1. انتخاب داده های ورودی
 2. درخواست کمک در پیاده سازی pca در متلب
 3. الگوریتم lda چیست؟
 4. الگوریتم های مشابه Multidimensional scaling
 5. تعبیه محلی خطی
 6. کاهش بعد غیر خطی
 7. پیاده سازی sbs
 8. انتخاب ویزگی با sfs یاsbs
 9. استفاده ازInformation Gain برای انتخاب ویژگی در دسته بندی متن
 10. سوال در مورد پیاده سازی pca
 11. روشهای مبتنی بر استخراج ويژگی و انتخاب ويژگي!
 12. تحليل عاملي(Factor Analysis)
 13. تشخیص خطی فیشر(fld)
 14. Linear discriminant analysis
 15. تحليل تفکيک خطي فيشر!(lda)
 16. کاربرد روش pca در ارزيابي تامين کنندگان
 17. pca الگوريتم تحليل مولفه هاي اصلي!
 18. درخواست مقاله مرتبط با فروکاهی داده ها