PDA

View Full Version : دادگان‌هاي متنی، گفتاری و زباني (Text, Language and Speech Corpora)


  1. تشخیص حرف در متلب
  2. compution with words
  3. سوال در مورد تبدیل فایل؟
  4. تشخیص زبان سایت
  5. پایگاه داده ای از کلمات بهمراه تلفظ آنها
  6. دادگان گفتار فارسی
  7. استخراج دانش مفهومی از متن با استفاده از الگوهای زبانی و معنایی
  8. کنفرانس بازیابی اطلاعات ( trec )